Algemene voorwaarden “Kroondomein”

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder: Angenent Beheer BV, handelend onder de naam 'Park Kroondomein", statutair gevestigd te Groesbeek Kvk inschrijving nummer 09111933 BTW NL808800179B01
(Hoofd)Huurder: Een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiewoning uit het aanbod van Park Kroondomein huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: Degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiewoning verblijft.
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiewoning taken van beheer van het vakantiewoning waarneemt.
Consument: Een natuurlijke persoon die een vakantiewoning huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Park Kroondomein of Huurder.
Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van een vakantiewoning (of diens vertegenwoordiger), die de vakantiewoning ter verhuur aan Park Kroondomein heeft aangeboden.
Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
Bedenktermijn: De termijn waarin de consument een boeking bij Park kroondomein kosteloos kan annuleren.
Boeking: Een door Park Kroondomein geaccepteerde reservering van een vakantiewoning
Ontbinding: Het op een juridische wijze "ongedaan maken" van de huurovereenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst.
Vakantiewoning : Bijvoorbeeld een huis of anderszins dat als vakantieaccommodatie door 'park 'kroondomein ter verhuur wordt aangeboden.
Verblijf: Het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie.
Verblijfticket: Voucher.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Park Kroondomein. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Park kroondomein schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Park Kroondomein zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van Park Kroondomein.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Park Kroondomein en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen Park Kroondomein en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven
2.1. Aanbiedingen van Park Kroondomein zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.2. Alle vermeldingen op de website van Park Kroondomein worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Park kroondomein is niet aan kennelijke fouten en omissies op haar website gebonden. Park Kroondomein draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de website en aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden. De Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis door Park Kroondomein op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.
2.3. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting en de kosten van een schadeverzekering maar exclusief kosten van een annuleringen reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren (zoals prijsindexcijfers, valuta en rentestanden e.d.). Park Kroondomein is gerechtigd in het geval van een aanpassing van deze kostprijsbepalende factoren een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van Park Kroondomein . Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1. Een overeenkomst tussen Park Kroondomein en de Huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een vakantiewoning uit het actuele aanbod van Park Kroondomein.
3.2. Na boeking ontvangt de Huurder een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dienen. (Bewaar deze gegevens derhalve zorgvuldig).
3.3. Door Park Kroondomein gestuurde boekingsbevestigingen en huurovereenkomsten bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte vakantiewoning. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of huurovereenkomst onmiddellijke de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging of huurovereenkomst aan te melden bij Park Kroondomein. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/ huurovereenkomst te beroepen.
3.4. Park Kroondomein heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.

4. Annulering en wijziging
4.1. De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten binnen een bedenktermijn van 5 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in het vakantiewoning binnen 42 dagen na de boeking valt. De datum van de poststempel of de datum van het betreffende email bericht is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.
4.2. Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is. Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 42e dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 30% van de huursom;
b. bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 60% van de huursom;
c. bij annulering vanaf de 28 e dag tot de eerste verblijfsdag : 90% van de huursom; d. bij annulering op de eerste verblijfsdag of later: de volledige huursom.
4.3. Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)Huurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders.
4.4. De Huurder kan zich tegen annulering voor de verblijfsperiode verzekeren.
4.5. Annulering door Park Kroondomein: Park Kroondomein dient de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder is toe te rekenen.
4.5.1 De wijzigingskosten bedragen Euro 25,00

5. Betaling
5.1. Betaling van de waarborgsom (inclusief omzetbelasting, verzekeringskosten en andere expliciet vermelde bijkomende kosten) dient te zijn geschied, uiterlijk zes weken voor de eerste dag van het verblijf in het geboekte vakantiehuis. Betaling geschiedt binnen 7 dagen na boeking;
5.2. In afwijking van het bepaalde in 5.1. dienen betalingen van late boekingen (d.w.z. boekingen binnen zes weken voor de eerste dag van het verblijf) binnen 3 dagen na boeking in zijn geheel te zijn geschied. Park Kroondomein is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling á contant of middels overboeking te verlangen.
5.3. Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch overboeking van de verschuldigde geldsom of á contant. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van Park Kroondomein. Op verlangen van Park Kroondomein dient de Huurder aan Park Kroondomein een bewijs van betaling te overleggen.
5.4. Park Kroondomein is niet verplicht de Huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.5. De Huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim. De Huurder kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan Park Kroondomein te voldoen.
5.6. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van Euro 100,-.
5.7. Park Kroondomein heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Park Kroondomein op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Park Kroondomein tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6. Borgsom
6.1. de huurder dient voor aankomst van het verblijf de borgsom te hebben betaald, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.
6.2 Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals toeristenbelasting, linnengoed, reserveringkosten en eindreininging afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend. Het restant van de borgsom wordt binnen een week aan de Huurder teruggeboekt. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens de beheerder te melden.

7. Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis
7.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de huurovereenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de huurovereenkomst.
7.2. De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.
7.3. De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk om 10.00 te hebben geruimd. Park Kroondomein is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd.
7.4. Bij een vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.
7.5. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het huis te gebruiken overeenkomstig de door Park Kroondomein of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
7.6. De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
7.7. Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.
7.8. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

8. Beëindiging van de huurovereenkomst.
8.1. Park Kroondomein is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen:
a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden;
b. indien de Huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de Huurder, ondanks waarschuwingen van de Eigenaar of de Beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

9. Klachten
9.1. Ieder huis is zorgvuldig door Park Kroondomein geselecteerd en geïnspecteerd. Park Kroondomein staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiewoning, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatie mogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van Park Kroondomein.
9.2. De Huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Park Kroondomein voor te leggen. Park Kroondomein dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
9.3. De Huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de Eigenaar/Beheerder. De Beheerder/Eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de Eigenaar/ Beheerder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht uiterlijk binnen 48 uur na constatering telefonisch te melden aan Park Kroondomein teneinde Park Kroondomein de mogelijkheid te bieden om de klacht alsnog ter plaatse te kunnen oplossen. De melding kan telefonisch tijdens kantooruren of daarbuiten op het telefoonnummer van Park Kroondomein (+31 (0)653563109.
9.4. U dient Park Kroondomein te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door Park Kroondomein aangeboden, ontheft Park Kroondomein van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
9.5. Indien een klacht, na overleg met de eigenaar/beheerder en Park Kroondomein, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder een bij Eigenaar/Beheerder aan te vragen meertalig klachtenformulier in te vullen en dit binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats aan Park Kroondomein te worden gezonden, bij gebreke hiervan wordt de klacht niet in behandeling genomen. Park Kroondomein zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst behandelen en indien de klacht terecht blijkt te zijn, zoeken naar een passende oplossing, in overeenstemming met de ernst van de klacht.
9.6. De Huurder kan binnen 3 maanden nadat een klacht aan Park Kroondomein is voorgelegd, het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Thuiswinkel (Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag) aanhangig maken. Alvorens van die mogelijkheid gebruik te maken dient de huurder Park Kroondomein eerst in de mogelijkheid te stellen zelf de klacht te behandelen. Aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie Thuiswinkel zijn kosten verbonden, welke kosten worden gedragen door degene, die het geschil aan de Geschillencommissie Thuiswinkel voorlegt. De Geschillencommissie Thuiswinkel beslist bij wege van een bindend advies. Park Kroondomein zal informatie omtrent de procedures van de Geschillencommissie Thuiswinkel op eerste verzoek aan de Huurder laten toekomen.
9.7. De Huurder is gerechtigd een klacht die bij de Geschillencommissie Thuiswinkel aanhangig is gemaakt en waarop door de Geschillen commissie is beslist, binnen één jaar na toezending van de uitspraak, bij de daartoe bevoegde rechter aanhangig te maken, indien de klacht naar mening van de Huurder niet naar tevredenheid is opgelost. De Huurder doet afstand van enige recht van schadevergoeding of alternatieve compensatie indien hij zijn klacht niet in eerste instantie aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Thuiswinkel.

10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Park Kroondomein gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege oa. niet verlenen vergunningen, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Park Kroondomein kan worden gevergd.
10.2. Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Park Kroondomein kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart Park Kroondomein tegen aanspraken dienaangaande. Park Kroondomein is niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis, zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs of hoofdwegen.
11.2. Park Kroondomein kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Park Kroondomein.
11.3. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van Park Kroondomein, indien en voor zover Park Kroondomein uit enige hoofde terzake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Park Kroondomein is voorts steeds beperkt tot maximaal de huursom.

12. Privacy
12.1. Park Kroondomein zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Park Kroondomein zal een daarvoor in aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

13. Slotbepaling
13.1. Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
13.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden over dragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
13.4. Indienen voor zover enige bepalingen in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van partijen wordt gebracht.